Lek

Att leka är grundläggande för all utveckling. Barnen tränar sig på att lyssna och ta hänsyn, att vänta och att ta med allas åsikter i leken. I leken bearbetar barnen tankar, handlingar, känslor och allt det som de är med om i livet.

På Kompiskraft uppmuntrar pedagogerna till lek. När det inte passar att avbryta leken händer det ibland att de vuxna får ändra på uppgjorda planer. Det händer också att pedagogerna går in i leken i syfte att hjälpa barnen att knäcka lekkoderna. De vuxna kan visa på hur man samspelar och turas.

hopplek danslek