Rutin för hantering av förbättringsförslag och klagomål på förskolan Kompiskraft

Förbättringsförslag

Förskolan tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag i syfte att åtgärda brister och förbättra verksamheten. Det kan gälla förslag och synpunkter på sådant som kan åtgärdas av medlemmar själva
eller sådant som du anser bör behandlas i personalgruppen. Självklart är vi även intresserade av positiva synpunkter, eftersom alla åsikter är en tillgång i vårt pedagogiska arbete.

Som medlemmar i ett kooperativ har vi alla stora möjligheter att påverka vilken slags verksamhet vi vill ha.

Förbättringsförslag och allmänna synpunkter lämnas muntligt eller skriftligt till rektor, övrig personal eller till styrelsen.

Klagomål

När det gäller klagomål vänder du dig i första hand till närmast berörd personal eller till rektor. Rektor eller ledningsgrupp utreder ärendet och gör en första återkoppling till dig som lämnat klagomålet senast inom två veckor. Du kan också vända dig till styrelsen med klagomål. I dessa fall görs en första utredning av ärendet av styrelsen som återkopplar senast efter nästkommande styrelsemöte efter att klagomålet inkom.

Vid allvarliga brister bör klagomål lämnas skriftligt. Fyll då i särskilt avsedd blankett (Klagomålsblankett (Word)) och lämna till rektor eller övrig personal i ledningsgrupp, alternativt ledamot av styrelsen. Det skriftliga klagomålet dokumenteras och utreds av ledningsgrupp eller styrelse beroende på vem som mottagit det. En första återkoppling görs på samma sätt som vid muntliga klagomål, senast inom två veckor om ledningsgruppen utrett ärendet och senast efter nästkommande styrelsemöte om styrelsen utrett ärendet.

Anonyma klagomål behandlas men kan inte återkopplas. Vill du lämna ett anonymt klagomål kan du till exempel skicka blanketten per post adresserat till förskolans rektor eller styrelsen.

Om du inte är nöjd med åtgärderna utifrån ditt skriftliga klagomål kan du vända dig till huvudmannen: Styrelsen för Förskolan Kompiskraft ekonomisk förening, styrelsen@kompiskraft.se

Adress till förskolan Kompiskraft:
Fatburs Brunnsgata 32
118 28 Stockholm

Om du skulle anse att dina synpunkter/klagomål inte hanterats korrekt, hänvisar vi till Stockholms stad, via länken; https://forskola.stockholm/kvalitet-och-paverkan/